Overtuigingen in groepen

Dit is een vervolg op “Denken vs Lichamelijk Ervaren

In dit vorige artikel ging het over het laten incarneren en transformeren van je overtuigingen. En uiteindelijk ervoor te zorgen dat ze je ondersteunen op je levenspad. Gezonde overtuigingen en denkbeelden hebben wordt gecompliceerd op het moment dat je zelf geen invloed kunt uitoefenen op overtuigen en denkbeelden die algemeen gelden. Dat is het geval als je tot een groep behoort waar overtuigingen en denkbeelden vrij sterk zijn (je gezin bijvoorbeeld of een maatschappelijke groep of stroming waar jij deel van uitmaakt).

Wie bepaalt er

wat jouw

overtuigingen zijn?

Zijn jouw overtuigingen echt wel jouw overtuigingen?

Grote religies, maar ook kleinere groepen hebben bepaalde vaste overtuigingen over wat goed is of wat slecht is en op grond daarvan zijn er normen, waarden en regels. Vanuit de groep zelf gezien lijken deze reëel en vaak impliciet aan het horen bij de groep, met andere woorden: er wordt doorgaans niet over nagedacht. Van buitenaf gezien, zeker als een andere groep niet overeenstemmende denkbeelden en overtuigingen uitdraagt, worden deze vaak aangeduid als dogma’s en/of onwenselijk.

Overtuigingen en denkbeelden kunnen zo’n sterke invloed hebben op groepen en individuen die ertoe behoren, dat het handelen binnen de groepen of naar buiten de groep toe fanatiek kan zijn. We kennen allemaal de voorbeelden op kleine en grote schaal van groepen zoals sekten, motorclubs, de Nazi’s, de Kruisvaarders, de Inquisitie, de Taliban, ISIS en van andere extreme groeperingen en hebben daar vaak een heldere mening over.

Wat vind jij van de overtuigingen van jouw groep?

Als je als een buitenstaander kijkt naar een groep met afwijkende overtuigingen en denkbeelden kunnen de resulterende normen en waarden afwijkend en onwenselijk lijken. Bijvoorbeeld als iemand een Ajax petje opzet en hard gaat juichen als een voetballer voor Ajax scoort, terwijl je zelf uit Rotterdam komt. Maar ook om bijvoorbeeld alle vrouwen een Burka te laten dragen, te verbieden dat kinderen naar school gaan (ook als dat alleen op zondag is), een marktplaats op te gaan en mensen op te blazen of omver te rijden, of alle leden van een bepaalde bevolkingsgroep of behorend bij een andere groep met andere overtuigingen uit te roeien. Dat is natuurlijk extreem, maar op kleine schaal hebben we ook zoveel overtuigingen van wat oké is en wat niet oké is. Grote en kleine regels over wat kan en wat niet kan.

Waar het voor buitenstaanders van een groep vaak helder lijkt dat regels naleven een keuze is, is het opvolgen van regels in een groep vaak meer impliciet. Er is een druk uit de groep vanuit ‘autoriteit’, die je gehoorzaamheid (Milgram, Steven, 1963) kunt noemen of onderwerping, en de bijbehorende angst voor afkeuring, afwijzing, plagerijen, uitstoting uit de groep of nog ergere represailles. Hier gaat het over onze zogeheten existentiële veiligheid. Daardoor zijn we in feite gevangen binnen de overtuigingen van groepen. Een helder en universeel voorbeeld hiervan is de groep van het gezin of de familie. Naast alle positieve overtuigingen die je uit je gezin of familie kunt ‘meekrijgen’ zijn er veel beperkende overtuigingen over dingen die je mag en niet mag doen, mag of niet mag voelen of zelfs mag en niet mag denken. Los van het feit dat het ‘goed’ voor je is, of dat dit in elk geval beweerd wordt.

De groep ten opzichte van de rest van de wereld

Vaak zit er ook een bepaalde concurrentie of zelfs discriminatie tussen groepen. Mensen kunnen zich makkelijk identificeren met een groep en dan ook vrij snel de rest van de wereld zien als ‘anders’ (Tajfel, Henri, 1970). Iedereen die wel eens naar een sportwedstrijd gekeken heeft en een kant gekozen heeft, weet hoe dat werkt in onszelf en tussen groepen. Los van de meningen die binnen de groep gelden is er vaak nog een afwijkende mening over mensen buiten de groep en andere groepen. Vooral op het gebied van kernovertuigingen of het nou politiek, religieus of sportief is, zijn er vaak sterk concurrerende en/of discriminerende gevoelens en gedragsregels tussen groepen. Een goed idee dus om voor jezelf te bepalen of je wel tot een groep wilt behoren of er nog wel tot wil behoren.

Wie heeft de leiding en waarom eigenlijk?

In groepen, evenals in individuen, heersen soms kernovertuigingen en vaak zijn deze ook beperkend van aard. In die zin dat ze niet het welzijn beogen van iedereen. Dat kan gaan over alle mensen, over mensen die niet lid zijn van de groep, maar ook binnen de leden van de groep. Soms heeft een groep slechts het goede voor met een klein deel van de groep of in extreme mate met slechts één individu, welke bijvoorbeeld de leiding in de groep heeft of neemt (bijvoorbeeld een ouder, een leidinggevende op het werk, een politicus, een geestelijk leider etc.). Leiding en regelgeving in groepen kunnen soms gebaseerd zijn op persoonlijke ladingen van bijvoorbeeld de leider of een deel van de groep. Veel overtuigingen gaan over angsten en dus veiligheid met betrekking tot veel gebieden, waaronder bijvoorbeeld wat er met jou gebeurt in dit leven (of zelfs ná dit leven) als je dit of dat doet. Omdat er zoveel verschillende overtuigingen zijn over het leven en over de dood, kun je ervan uitgaan dat ze echt niet allemaal kloppen en universeel zijn, maar vaak gebaseerd op persoonlijke angsten en blokkades die zich in het groot verspreidt hebben.

Je kunt stellen dat het onderdeel zijn van een groep niet zonder complicaties is. Waar we soms tot een groep behoren omdat we in meer of mindere mate niet anders kunnen (je familie, je school, je land) heb je vaak ook de volledige vrijheid om zelf keuzes te maken over tot welke groep(en) je behoort. Mensen zijn sociale wezens, je kunt ze zelfs ‘kuddedieren’ noemen, die altijd wel tot één of meerdere groepen behoren.

Een gezonde groep

heeft yang en yin in evenwicht

een yang-pool (inspiratie)

voor iedereen toegankelijk

en verbonden met

een dragende grond, een bedding

(yin-pool)

waardoor het bestaansrecht

van iedereen gewaarborgd wordt

en iedereen ondersteund wordt.

Yang en Yin in evenwicht geeft een gezonde groep

Yang kan zeer positief zijn. Het kan in beweging brengen en tot nieuwe en frisse ideeën leiden, want hoe kun je ooit iets nieuws leren als je niet geïnspireerd wordt? Yang kan ook negatief zijn als het los is van het Yin. Als het niet ondersteund wordt door de aardse realiteit en het geheel dan ontstaan er problemen. Niet elk bedrijf kan bijvoorbeeld steeds groter worden; elk jaar 10% meer winst maken. Niet elk land kan streven naar werelddominantie. Hetzelfde geldt voor elke religie of groepen met een of andere overtuiging. En binnen groepen kun je bijvoorbeeld ook niet allemaal streven naar een dominante positie in de groep om meer te kunnen bepalen en dan op de groep te parasiteren.

Hetzelfde geldt voor het yin. Het Yin kan zeer positief zijn, voedend en dragend voor de gehele groep. Streven naar verdieping en transformatie. Meer cohesie binnen een groep en een groter draagvlak voor het geheel. Ervoor zorgen dat de vrije wil en zeggenschap van elk deel of individu niet aangetast wordt door individuele elementen met een disproportionele zeggenschap. Maar Yin kan ook negatief zijn als het los is van het Yang. Bijvoorbeeld als je jezelf verliest en vast komt te zitten. Je wereld steeds kleiner wordt of wanneer je enkel nog voedend en ondersteunend bent voor anderen zonder je eigen stroming de ruimte te geven. Of je vrije wil en bijbehorende verantwoordelijkheid volledig opgeeft.

Zowel yin als yang zijn een normaal en gewenst onderdeel van groepen. Als het Yang en Yin in evenwicht zijn wordt elk individu zowel gedragen als in toom gehouden door het geheel. Je kunt zeggen dat het niet meer van deze tijd is om tot groepen te behoren die disproportioneel yang zijn. Al zijn veel groepen nog steeds zo georganiseerd. Als het yang domineert en bijvoorbeeld individuele elementen geleidt worden door de al eerder genoemde beperkende overtuigingen, worden het yin en yang element gesplitst. En het yin (toetsing en draagvlak vanuit de hele groep en voeding naar de hele groep) wordt dus ondergeschikt, waardoor de vrije wil en voeding van de gehele groep uit balans komt. Zodoende kan de groep dan beschadigend worden naar individuen, delen van de groep of naar de gehele groep. Overtuigingen en regels vallen onder de yang-pool van de groep. Als yin en yang goed in evenwicht zijn, worden de overtuigingen en regels door de hele groep gedeeld en ondersteund. Als de yang-pool overheerst, wat veel het geval is in moderne groepen, bestaat de kans dat overtuiging en regelgeving vanuit een centraal punt gedomineerd wordt zonder dat deze gedragen wordt door iedereen. In landen waar geen democratie is, is daar vaak sprake van. En je zou zelfs kunnen zeggen dat in een democratie het ook vaak zo is.

De groep is dan gezond te krijgen door de invloed van het yin te versterken. Om het draagvlak voor regelgeving te vergroten en de zeggenschap te decentraliseren, de vrije wil en eigen verantwoordelijkheid meer te ondersteunen. Een gezonde groep heeft geen gecentraliseerde regelgeving maar een gedragen ethiek. Waar het Universele principe van de Vrije Wil gerespecteerd wordt.

Een gezonde groep heeft yang en yin in evenwicht, een yang-pool (inspiratie) voor iedereen toegankelijk en verbonden met en een yin-pool (een dragende grond, een bedding) waardoor het bestaansrecht van iedereen gewaarborgd wordt en iedereen ondersteund wordt.

Ook al zijn de principes van gelijkwaardigheid in de grondwet verankerd, in veel groepen is sprake van enige onbalans. Onze rechtstaat bijvoorbeeld waarborgt de gelijkwaardigheid tussen iedereen en acht iedereen onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Dat is niet overal over de wereld zo en ook niet in elke groep in Nederland of waar dan ook, of altijd in de geschiedenis het geval geweest. Ons lichaam is een mooi voorbeeld van een gezonde groep: alle cellen worden ondersteund door het geheel en werken bovendien ook als geheel samen. Je kunt stellen dat in een gezonde groep alle leden op een gelijkwaardige manier ondersteund en gevoed worden. En dat er niemand echt iets kan zeggen over iemand anders. Hetzelfde in een lichaam: alle cellen ondersteunen het geheel en het geheel ondersteunt alle cellen. Dat is yin en yang in evenwicht. Op het moment dat er één cel is die het beter weet, hebben we te maken met een kankercel, een probleem voor de hele groep.

Als jij onderdeel bent

van een groep is het dus

extra belangrijk om je

eigen nul-punt te bewaren.

Wat kun je zelf doen?

Als jij onderdeel bent van een groep is het erg belangrijk om je eigen nul-punt te bewaren, in je midden te blijven. Goed verankerd te zijn in jezelf en je lichaam en met name je vrije wil en eigenheid niet op te geven ten behoeve van een groep die mogelijk niet het beste met iedereen voor heeft. Je eigen centrum bewaren, niet oordelen, niet op grond van angsten reageren, en kortom gewoon in je nulpunt te blijven zitten. Wat er ook om je heen gebeurt. Dat nulpunt kun je zien als ‘het oog van de storm’.

De Tao training geschiedt ook in groepen

In Tao land zijn we ook onderdeel van een groep. Op macroniveau in een structuur waar Mantak Chia zijn leringen via verschillende instructeurs in de wereld verspreidt. Op mesoniveau, waar verschillende instructeurs samenwerken met elkaar. En op microniveau in de werkelijke lessituatie. Op al deze gebieden is veel te zeggen over een yin en yang element in balans. Ik beperk me hier tot onze daadwerkelijk lessituatie en geef hierover graag mijn visie:

In de lessen worden er technieken aangeleerd, en krijgt iedereen de keuze om zijn of haar eigen wil volledig in te zetten. Met name door de keuze zelf te maken of je je wilt verbinden met alles wat je voelt of niet.

Bijgevolg heeft iedereen ook een eigen verantwoording voor de diepte van de les en het uiteindelijke effect.

Daarnaast leer je dat je alles al kunt en je eigen stroming daarin mag volgen. Dat het niet zo is dat jij minder weet of niet klaar bent om dingen te kunnen. En sterker nog: dat jij als onderdeel van de groep iedereen meehelpt. Dat je zelf mag voelen wat je nodig hebt en dat mag doen. Dat niemand kan bepalen voor jou wat het beste is voor jou, maar dat je dat ten diepste zelf al weet door je innerlijke stroming te volgen.

Dat het niet erg is om fouten te maken, want dat je gedragen wordt door het geheel waarin iedereen elkaar steunt in zijn of haar ontwikkeling. En dat je dus geheel tot expressie mag komen in wie jij ten diepste bent. Want zoals jij bent, ben je goed en ieder is gelijkwaardig.

 

Geschreven door René Paul Hageman 21 april 2018

 

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink. Reacties en trackbacks zijn beide momenteel gesloten.